Kaksi taloyhtiön osakasta oli nostanut asunto-osakeyhtiötä vastaan kanteen liittyen yhtiökokouksen päätökseen siitä, että se sisällyttää pyykkituvan käytöstä aiheutuneet kustannukset yhtiövastikkeeseen ilman erillisen käyttömaksun perimistä. Korkeimman oikeuden ratkaistavana oli kysymys, oliko yhtiökokouksen päätös ol­lut asun­to-osa­keyh­tiön yh­tiö­jär­jes­tyk­sen se­kä asun­to-osa­keyh­tiö­lain ja erityises­ti sen osakkeenomis­ta­jien yh­den­ver­tai­suut­ta kos­ke­van sään­nök­sen vas­tai­nen.

Perusteluissaan Korkein oikeus totesi, että asunto-osakeyhtiö hallinnoi tilojaan ja sille kuuluu päätösvalta tilojen käyttämisestä. Kysymys tiloista aiheutuvien kustannusten kattamisesta ja mahdollisista käyttömaksujen perimisestä on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa kyseisen yhtiön yhtiöjärjestyksen määräysten ja asunto-osakeyhtiölain säännösten perusteella. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole erikseen säädetty tällaisten tilojen käytöstä eikä niiden käytöstä perittävistä maksuista. Korkein oikeus katsoi, että kysymys on sellaisesta taloyhtiön rakennuksen käyttöön ja kunnossapitoon kuuluvasta, yhtiön pääasialliseen tarkoitukseen ja toimintaan liittyvästä kustannuksesta, joka voidaan asunto-osakeyhtiölain mukaan kattaa yhtiövastikkeista saaduilla tuloilla, kun yhtiöjärjestyksestä ei muuta johdu. Lisäksi ratkaisussa todettiin, että kyseisen yhtiön pyykkituvan vuotuiset kustannukset ovat varsin kohtuullisia ja yhtiöllä on harkintavalta sen suhteen, milloin pyykkituvan ylläpito on yhtiön kannalta perusteltua.

Asunto-osakeyhtiölain yhdenvertaisuusperiaatteen osalta Korkein oikeus totesi, että osakkeenomistajien yhdenvertaisuus on kaikessa yhtiön toiminnassa ja päätöksenteossa noudatettava keskeinen periaate. Osakkeenomistaja on lähtökohtaisesti velvollinen vastikkeenmaksun muodossa osallistumaan kaikkiin yhtiön tarkoituksen toteutumisen kannalta tarpeellisiin kustannuksiin riippumatta siitä, missä määrin hän saa toimenpiteistä välitöntä hyötyä. Tapauksessa yhtiön osakkeenomistajilla ja asukkailla oli kaikilla ollut yhtäläinen oikeus varata pyykkituvasta vuoroja ja käyttää yhtiön koneita sekä pyykin kuivattamiseen tarkoitettuja tiloja. Korkein oikeus katsoi, että pyykkituvan käytöstä aiheutuvien käyttö- ja ylläpitokustannusten kattaminen yhtiövastikkeesta ei ole tuottanut osakkeenomistajille tai asukkaille epäoikeutettua etua toisten osakkeenomistajien tai yhtiön kustannuksella.

Lisäksi Korkein oikeus katsoi, että yhtiökokouksen päätös on voitu tehdä annettujen äänten enemmistöllä ilman osakkeenomistajien yksimielisyyttä, koska päätös ei ollut yhtiövastiketta koskevien säännösten tai yhtiöjärjestyksen vastainen.

Korkeimman oikeuden mukaan yhtiökokouksen päätös ei ollut sisällöltään asunto-osakeyhtiölain tai taloyhtiön yhtiöjärjestyksen vastainen ja pyykkituvan käyttökustannukset saatiin siten sisällyttää yhtiövastikkeeseen. Samaan lopputulokseen olivat päätyneet myös käräjäoikeus ja hovioikeus.