Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on halunnut muistuttaa otsonointeja tekeviä yrityksiä Työterveyslaitoksen antamien ohjeiden ja suositusten noudattamisesta. Työterveyslaitos ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos eivät ohjeistuksessaan suosita biosidien käyttöä muuten kuin erityistilanteissa.

Otsonoinnilla tarkoitetaan pääasiassa hajunpoistoon käytettävää menetelmää, jossa otsoni ja reaktioissa syntyvät radikaalit hapettavat epäpuhtauksia muun muassa poistaen rakennuksesta hajuja. Otsonointia käytetään hajujen poiston lisäksi myös esimerkiksi vesivahinkojen jälkeisessä hometorjunnassa. Otsoni luokitellaan biosidiksi ja se on itsessään, erityisesti suurina pitoisuuksina haitallista. Biosidien tarkoituksena on tuhota, torjua tai tehdä haitattomiksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. Biosideja ei suositella käytettäväksi sisätilojen homeongelmien korjaamiseen tai ehkäisemiseen, sillä niiden on todettu aiheuttavan terveyshaittaa, mm. rintakipuja, hengitysvaikeuksia sekä pahentavan astman oireita ja heikentävän vastustuskykyä.

Työterveyslaitoksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kannanotossa muun muassa ohjeistetaan, että otsonin leviäminen esimerkiksi ilmanvaihdon kautta on estettävä muihin tiloihin ja biosideja käytettäessä tulee noudattaa tarkoin valmistajien antamia ohjeita.  Vastuu suoritettujen palveluiden mahdollisten terveyshaittojen selvittämisestä ja korjaamisesta kuuluu haitan aiheuttajalle.