Juridiikan maailmassa eri termejä on paljon ja joskus voikin olla haastavaa pysyä kärryillä siitä, mitä mikäkin termi tarkoittaa. Tässä blogitekstissä avaamme tarkemmin sitä, mitä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tarkoittaa niin lain mukaan kuin käytännössäkin ja mitä lupalakimiehenä toimiminen edellyttää.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja eli lupalakimies

Lupalakimies eli virallisesti luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tarkoittaa juristia, jolla on oikeus itsenäisestä toimia oikeudessa asiakkaan avustajana ja jonka tulee lain mukaan rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut oikeudenkäyntiasiamiehen ja avustajan tehtävät.

Lupalakimieheen liittyviä seikkoja sääntelee laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista, joka tuli voimaan tammikuussa 2013. Oikeudenkäyntiavustajana saa siis nykyään toimia ainoastaan luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, asianajaja tai julkinen oikeusavustaja.

 

Edellytykset luvan saamiseksi

Lupa oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana toimimiseen voidaan myöntää toimintakelpoiselle, rehelliselle henkilölle, joka on suorittanut ylemmän oikeustieteen tutkinnon ja saavuttanut riittävän perehtyneisyyden tehtävään. Perehtyneisyyden voi osoittaa suorittamalla asianajajatutkinnon, tuomioistuinharjoittelun, toimimalla vähintään vuoden ajan syyttäjän tehtävissä tai toimimalla vähintään vuoden ajan vastavanlaisessa tehtävässä, joka perehdyttää oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan toimeen.

Luvan myöntämisestä säädetään laissa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista.

 

Lupalakimiehen velvollisuudet

Lupalakimiehen tulee lain mukaan noudattaa tiettyjä velvollisuuksia. Tämä takaa sen, että lupalakimies toimii tehtävässään tarkoituksenmukaisesti ja asiakkaan etua silmällä pitäen.

Velvollisuuksiin kuuluu muun muassa lojaalisuus asiakasta kohtaan sekä hänen etujensa ja oikeutensa valvomista. Lupalakimies toimii riippumattomasti ja on tehtävää vastaanottaessa ja sitä hoitaessa esteetön. Salassapito kuuluu myös velvollisuuksiin, kuten myös asian hoitaminen huolellisesti, täsmällisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Toimistomme juristit ovat lupalakimiehiä

Lupalakimiehenä toimimisen edellytykset sekä velvollisuudet on siis määritelty hyvinkin tiukasti lainsäädännössämme. Näiden sääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti oikeuskanslerin, valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan toimesta. Mikäli lupalakimies rikkoo näitä hänelle asetettuja velvoitteita voi oikeuskansleri panna vireille valvonta-asian, jonka käsittelee valvontalautakunta. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle kuuluu puolestaan luvan peruuttamisesta ja seuraamusmaksun määräämisestä päättäminen, minkä lisäksi se voi myös antaa varoituksen tai tarvittaessa palauttaa valvonta-asian valvontalautakunnan käsiteltäväksi.

Kaikki toimistomme toimeksiantoja hoitavat juristit ovat varatuomareita sekä luvan saaneita oikeudenkäyntiasiamiehiä, joilla on vuosikymmenten kokemus oikeudenkäyntien hoitamisesta. Voit kääntyä toimistomme puoleen mihin tahansa asumisen juridiikkaan liittyvän kysymyksen kanssa!