Tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukainen rekisteriseloste ja tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy (Y-tunnus: 1542256-4)
Vespertie 9
00320 Helsinki

Puh.:09 477 8790
toimisto@plt-laki.fi
www.plt-laki.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yrjö Tolvanen
Puh.: 09 477 8790
Sähköposti: yrjo.tolvanen@plt-laki.fi

3. Rekisterin nimi

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:n asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ja muiden asiallisten yhteyksien hoitaminen, kehittäminen ja hallinta. Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy käsittelee henkilötietoja toimeksiantojen hoitamiseksi, suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä toimenpiteiden kohdistamiseksi kuhunkin toimeksiantoon sekä mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseksi toimeksiantoa vastaanotettaessa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • perustiedot kuten nimi, yhteystiedot (postiosoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet), asema organisaatiossa sekä yksityisasiakkaiden osalta henkilötunnus;
  • asiakkuuden tai muun asiallisen yhteyden hoitamiseen liittyvät tiedot kuten asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä, toimeksiantojen
    hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, toimeksiannon aihe ja asianosalliset, lainsäädännön edellyttämään toimeksiantajan tunnistamiseen liittyvät tiedot; sekä
  • edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat rekisteröidyt itse sekä erilaiset hakemistot, rekisterit ja muut julkiset tietolähteet, kuten väestötietojärjestelmä ja luottotietorekisterit.
Rekisterin perustietoja voidaan myös hankkia ja päivittää niitä koskevia palveluja niitä tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta sivullisille.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän palvelun toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää alihankkijoita, jolloin tietosuojalainsäädännön vaatimuksista huolehditaan sopimuslausekkein.

8. Rekisterin suojaus

Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy järjestää rekisterin tietoturvan asianajoalalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn niin ATK:n avulla ylläpidettäviin tietojärjestelmiinsä kuin manuaalisesti ylläpidettäviin ja säilytettäviin aineistoihinsa.

Pääsy sähköisten tietojärjestelmien avulla ylläpidettäviin rekisterin tietoihin edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan antamista.

Osa rekisterin sisältämistä tiedoista on sellaisia, joihin kohdistuu Suomen Asianajajaliiton hyvää asianajotapaa koskevien ohjeiden mukainen erityinen salassapito- ja vaitiolovelvollisuus, ja kyseisiä tietoja käsitellään ohjeiden velvoittamalla tavalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisteriin talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:n luona.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää korjaamaan virheellinen tieto, oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Lakiasiaintoimisto Palo & Co Oy:öön.

10. Tietojen säilytysaika

Asiakastietoja säilytetään 10 vuotta toimeksiantojen päättymisestä lukien.