Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkaalla on oikeus saada yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi. Mitä tämä oikeus tarkoittaa käytännössä ja mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, jotta asiansa saa yhtiökokouksen käsiteltäväksi? 

 

Osakkaan oikeus 

Asunto-osakeyhtiö eli taloyhtiö muodostuu sen osakkeita omistavista osakkaista. Osakkaalla on paljon erilaisia oikeuksia. Osakkaan ensisijainen oikeus on hallita yhtiöjärjestyksessä mainittua huoneistoa. Osakkaalla on myös muita oikeuksia, joista on hyvä olla tietoinen. Monelle on selvää, että yhtiökokous on osakkaan tärkein vaikutuskanava taloyhtiötä koskevaan päätöksentekoon. Osakkaalla on siis oikeus osallistua yhtiökokouksiin – käyttää siellä puhevaltaansa ja osallistua äänestämällä yhtiökokouksen päätöksentekoon. Tämä oikeus on niin tärkeä, että se onkin monelle tuttu. 

Toisinaan saattaa kuitenkin unohtua, että osakkaalla on asunto-osakeyhtiölain mukaan oikeus myös saada haluamansa asia yhtiökokouksessa käsiteltäväksi.  Tämä oikeus on merkittävä, sillä näin osakas voi tosiasiassa vaikuttaa taloyhtiön asioihin. Mitä tahansa asiaa osakas ei kuitenkaan voi saada esityslistalle. Asian tulee ensinnäkin olla sellainen, että siitä päättäminen kuuluu yhtiökokouksessa käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Lisäksi vaatimus asian käsittelemiseksi pitää saattaa kirjallisesti hallituksen tietoon niin hyvissä ajoin, että asia ehditään sisällyttämään yhtiökokouskutsuun. Mitä tämä kaikki sitten käytännössä tarkoittaa? 

 

Mistä yhtiökokous päättää?

Osakkaan ehdottaman asian tulee siis ensinnäkin kuulua yhtiökokouksen toimivaltaan eli asian tulee olla sellainen, josta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiökokous päättää esimerkiksi yhtiövastikkeen määrästä, tilinpäätöksen vahvistamisesta, talousarviosta ja yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Yhtiökokouksen päätösvaltaan kuuluu myös taloyhtiön laajoista remonteista (kuten julkisivu- ja putkiremontit) päättäminen sekä taloyhtiön lainojen nostamisesta päättäminen. Yhtiökokouksella valitaan myös hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja ja päätetään heidän palkkioistaan. Kyse on siis monista osakkaan kannalta merkityksellisistä päätöksistä.  

 

Yhtiökokous ja yhtiökokouskutsu 

Laki määrää että, taloyhtiön on pidettävä varsinainen yhtiökokous kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tästä ei voida yhtiöjärjestyksen määräyksilläkään poiketa. Sen sijaan ylimääräisiä yhtiökokouksia on mahdollista järjestää tarpeen niin vaatiessa. 

Useimmilla taloyhtiöillä tilikausi on kalenterivuosi, jolloin yhtiökokous on normaalisti pidettävä aina kesäkuun loppuun mennessä. Yhtiökokouskutsu on toimitettava osakkaille lain mukaan aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kahta viikkoa ennen yhtiökokousta. Yhtiöjärjestyksen määräyksellä voidaan kuitenkin pidentää lyhyempää määräaikaa ja lyhentää pidempää määräaikaa

 

 

Riittävän ajoissa toimitettu ehdotus 

Osakkaan ehdotus tulee sisällyttää yhtiökokouskutsuun, joten se tulee toimittaa hallitukselle riittävän ajoissa.  

Se, milloin osakkaan ehdotus on toimitettu riittävän ajoissa, jotta asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun ja näin ollen käsitellä yhtiökokouksessa, on tapauskohtaista. Ehdotuksen voidaan katsoa pääsääntöisesti tulleen ajoissa ainakin, kun se on saapunut hallitukselle viikkoa ennen aikaisinta kokouskutsun toimittamisajankohtaa. Käytännössä osakkaan ehdotuksen tulee olla hallituksella yhtiökokousta edeltävässä hallituksen kokouksessa, jossa yhtiökokouskutsusta päätetään.  

Olisikin toivottavaa, että osakkaita tiedotettaisiin avoimesti taloyhtiön aikatauluista. Osakkaille voisi esimerkiksi toimittaa tiedotteen siitä, mihin päivämäärään mennessä hallitukselle tulee toimittaa ehdotus yhtiökokouksen käsiteltävästä asiasta. Toinen vaihtoehto on järjestää asukaskysely, johon vastaamalla osakkaat voivat jättää ehdotuksensa.  

Mikäli osakkaan ehdottama asia kuuluu yhtiökokouksen päätösvaltaan eikä asiaa ole yhtiökokouksessa aikaisemmin käsitelty ja ehdotus on toimitettu riittävän ajoissa, ei hallitus lähtökohtaisesti voi kieltäytyä ottamasta asiaa käsiteltäväksi. Esityksen muotoilu on kuitenkin tärkeä. Jos osakas haluaa, että jostain asiasta tehdään yhtiökokouksessa päätös, tulee ehdotus laatia päätösehdotusmuodossa.