Oikeusturvavakuutus on vahinkovakuutus, jonka tarkoitus on korvata lakimiesavun käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia. Nämä kustannukset pitävät käytännössä sisällään asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Usein koti- tai yritysvakuutus sisältää oikeusturvavakuutuksen, joka korvaa riita-asioissa aiheutuvia lakimieskustannuksia vakuutussopimuksen ehtojen puitteissa. Mitä oikeusturvavakuutuksesta olisi sitten hyvä tietää?

 

Oikeusturvavakuutus sisältyy usein johonkin muuhun vakuutetun voimassa olevaan vakuutukseen, kuten kotivakuutukseen. Oikeusturvavakuutuksen voi hankkia useimmista vakuutusyhtiöistä tosin myös erillisenä kokonaisuutena.

Oikeusturvavakuutusten ehdot vaihtelevat huomattavasti vakuutusyhtiöittäin. Vakuutukseen liittyy omavastuu, joka on usein 15 % kuluista, kuitenkin vähintään noin 200 euroa vakuutuksesta riippuen. Vakuutuskirjasta ilmenee enimmäiskorvauksen määrä, joka on tällä hetkellä yleisimmin 8 500 euroa. Oikeusturvavakuutuksen sisältöön on syytä perehtyä huolellisesti ennen vakuutuksen hankkimista. Vakuutusten ehdoissa vaihtelevia seikkoja voivat olla mm. omavastuuosuus, enimmäiskorvauksen määrä sekä korvattavat vakuutustapahtumat. Esimerkiksi enimmäiskorvauksen määrää onkin toisinaan mahdollista neuvotella korkeammaksi, jopa 17 000 euroon asti.

 

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus

Yksityishenkilön oikeusturvavakuutus korvaa käytännössä vain yksityiselämään liittyviä asioita. Lähtökohtaisesti vakuutustapahtumaksi lasketaan vakuutuksen voimassaoloaikana syntynyt riita tai vireille tullut syyte. Usein vakuutusyhtiöt katsovat, että riita on syntynyt, kun perusteeltaan ja määrältään yksilöity vaatimus on todisteellisesti ja yksilöidysti kiistetty perusteen tai määrän osalta. Huomioon kannattaa ottaa, että usein mikäli oikeusturvavakuutus on ollut vakuutustapahtuman ilmetessä voimassa alle 2 vuotta, on myös riidan tai syytteen perusteen tullut olla syntynyt vakuutuksen voimassaolon aikana. Tämäkin on kuitenkin vakuutusyhtiökohtainen ehto.

Oikeusturvavakuutus ei korvaa kaikkia yksityiselämän riitatilanteita. Asunto- ja kiinteistökauppaan liittyvät riita-asiat tosin useimmiten korvataan, edellyttäen kuitenkin vakuutuksen olleen voimassa jo kaupantekopäivänä. Kiinteistökauppaan liittyvät riita-asiat ovatkin itseasiassa yleisimpiä oikeusturvavakuutuksen piiriin kuuluvia riita-asioita. Sen sijaan esimerkiksi avioeroon liittyviä asioita oikeusturvavakuutus ei korvaa. Myös lasten elatusapuun ja huoltoon liittyviä kuluja korvataan hyvin rajoitetusti.

Oikeusturvavakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja yleensä myös tilanteissa, joissa asia on sovittu ilman oikeudenkäyntiä. Siten asian vieminen oikeuteen asti ei ole edellytyksenä oikeusturvavakuutuksen hyödyntämiselle.

 

Yhtiön oikeusturvavakuutus

Vaikka yritys toimisi täysin lain ja sääntöjen mukaisesti, voi tarvetta lakimiesapuun riita- tai rikosasioissa ilmetä siitä huolimatta. Yrityksen oikeusturvavakuutuksen tarkoituksena onkin korvata riita-, rikos ja hakemusasioista aiheutuneita asianajokuluja.

Esimerkiksi sopimusasioissa erimielisyyksiä ja riitatilanteita saattaa syntyä siitä huolimatta, että kumpikaan osapuoli ei ole toiminut lain vastaisesti tai edes moitittavasti. Tästä syystä onkin tärkeää, että yrityksen oikeusturvavakuutus on voimassa yrityksen alkutaipaleesta alkaen. Ennen oikeusturvavakuutuksen voimassaoloa tehtyihin sopimuksiin liittyviä riita-asioita vakuutus ei nimittäin korvaa.

Erityisesti asunto-osakeyhtiöille, joissa usein syntyy riitatilanteita, oikeusturvavakuutus tuo tärkeää ja huomattavaa turvaa. Asunto-osakeyhtiöiden oikeusturvavakuutuksista korvattavien kulujen enimmäismäärä on usein 30.000 euroa. Tämä määrä riittää jo huomattavasti paremmin kattamaan myös oikeudenkäynnistä aiheutuvia kustannuksia.

Korvausrajoituksia

Oikeusturvavakuutuksiin sisältyy muiden vakuutusten tapaan korvausrajoituksia. Yleisimmin rajoitukset koskevat tilanteita, joissa asia ei ole riitainen, eli vaatimuksen kiistämistä ei voida osoittaa tai joissa vakuutettu on tuomittu maksamaan vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Joissain harvoissa tilanteissa oikeusturvavakuutuksen sisältöä on mahdollista laajentaa koskemaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Nämä tilanteet ovat kuitenkin hyvin harvinaisia ja liittyvät käytännössä vanhoihin vakuutuksiin.

Neuvomme asiakkaitamme oikeusturvaan liittyvissä asioissa, joten olethan rohkeasti yhteydessä, mikäli jokin oikeusturvaan liittyvä asia mietityttää!