Joskus välitystoiminta ei ole onnistunutta ja joudutaan tarkastelemaan välittäjän toimintaa. Joissain tapauksissa välitysliikkeiltä saatetaan vaatia korvauksia, jotka eivät kuulu välitysliikkeen vastuulle. Milloin siis virhe on välittäjän vastuulla? Mitkä ovat tärkeimmät välittäjän työtä ohjaavat ohjenuorat?

Kiinteistönvälityksessä on noudatettava lakia

Kiinteistönvälittäjän toimia ohjaa useat lait, kuten välityslaki, välitysliikelaki ja kuluttajansuojalaki. Ammattitaitoisen välittäjän tulee tuntea myös muu alan lainsäädäntö.

Lain mukaan kiinteistönvälittäjän on annettava ostajalle kaikki ne tiedot, jotka saattavat vaikuttaa kaupasta päättämiseen. Näihin tietoihin sisältyy muun muassa asunnon koko, sijainti, kunto sekä hinnan ja kaupan ehdot. Kiinteistönvälittäjän on myös tarkistettava, että kaikki nämä tiedot ovat oikeita. Toisin sanoen välittäjällä on selonottovelvollisuus sekä tiedonantovelvollisuus myytävästä kohteesta ja hänen on annettava tarpeenmukaiset tiedot sekä myyjälle että ostajalle.

Kiinteistönvälityksessä on noudatettava hyvää välitystapaa

Kiinteistönvälittäjän työtä ohjaa mm. Hyvän välitystavan ohje, jota päivitetään vuosittain.

Hyvän välitystavan mukaan välittäjän tulee toimia avoimesti ja rehellisesti kaikissa toimeksiannoissaan ja tarjota asiakkailleen ammattitaitoista ja yksilöllistä palvelua. Tarkoitus on varmistaa, että kiinteistönvälittäjä toimii asianmukaisesti ja näin ollen luo turvaa myös asiakkaalle. Hyvän välitystavan ohjeen mukaisesti toimiminen auttaa  välttämään riitoja.

Hyvän välitystavan ohjeen noudattaminen on siis tärkeää ammattitaitoiselle kiinteistönvälittäjälle. Hyvän välitystavan ohje on ennen kaikkea kuluttajan suojaa vahvistava ohjenuora.

Välitysliikkeen vastuu

Kiinteistönvälittäjä vastaa omasta toiminnastaan ostajaa ja myyjää kohtaan. Välittäjän vastuu  kattaa myös kaupan eri vaiheet, kuten kaupan kohteeseen tutustumisen, asiakirjojen hankkimisen, tietojen selvittämisen ja kauppakirjan laatimisen ehtoineen. Kiinteistönvälittäjän on varmistettava, että kohteen välittäminen tehdään huolella ja kauppa toteutuu molempien osapuolien kannalta mahdollisimman riskittömästi.

Ostaja voi vaatia vahingonkorvausta välitysliikkeeltä sellaisissa tilanteissa, joissa virhe perustuu kiinteistönvälittäjän virheeseen ja välittäjä on toiminut tuottamuksellisesti. Asiakkaan on siis pystyttävä osoittamaan syy-yhteys virheen ja vahingon välillä. Välitysliike voi olla korvausvastuussa, jos välittäjä toimii lain tai sopimuksen vastaisesti taikka toimii muutoin esimerkiksi huolimattomasti tai laiminlyö velvoitteitaan.

Myyjä voi vaatia välittäjän toiminnan virheen johdosta esimerkiksi välityspalkkion alentamista, sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta, jos välittäjän toimet eivät vastaa laissa määrättyä tai toimeksiantosopimuksessa sovittua.

Hoidamme monipuolisesti kiinteistönvälitykseen ja asunto- ja kiinteistökauppaan liittyviä asioita kuten kiinteistönvälitysliikkeen ja sen vastaavan hoitajan vastuukysymyksiä sekä niihin liittyviä riita-asioita.

Lue lisää kiinteistönvälittäjän vastuusta ostajalle annetuista tiedoista täältä ja ota meihin yhteyttä!